Osteocephalus exophthalmus

Osteocephalus exophthalmus Smith & Noonan, 2001