“Hyla” melanorhabdota

“Hyla” melanorhabdota (Schneider, 1799)